Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä(t)
Kyröskosken Voima Oy
Y-tunnus: 2003084-8
Osoite: Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila
Puhelin: (02) 8800 880
Verkkopalvelu: www.kyroskoskenvoima.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot
Rekisterin vastuuhenkilö(t)
Tietosuojavastaava
Juha Heino
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila
juha.heino@vsv.fi

3. Rekisterin nimi
Kyröskosken Voima Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja -tehtävien hoitaminen. Käsittelyn tarkoituksena voivat olla myös palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen tai myyminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja olemassa olevien tai tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Asiakkaiden ja rekisterinpitäjän välisiä kontaktitallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja kehittämisen varmistamiseen sekä reklamaatiotilanteiden käsittelyyn.
Kyröskosken Voima Oy:n verkkopalveluiden käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palveluiden kehittämistä varten.
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten sähkömarkkina-, energiatehokkuus- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö
REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:
Rekisteröityjä ovat selosteessa mainittujen rekisterinpitäjien omistajayritykset ja näiden yhteyshenkilöt.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
• perustiedot rekisteröidystä (nimi, osoitetiedot, y-tunnus)
• yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta)
• yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot)
• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Tietolähteinä toimivat myös rekisterinpitäjän verkkosivustot ja -palvelut sekä palveluissa käytettävät verkkolomakkeet* ja evästeet**.
* Verkkolomakkeiden kautta saatuja tietoja käytetään vain asiayhteydessä mainittuihin tarkoituksiin (yhteydenottopyynnöt, tarjouspyynnöt, palautteet, asiakastietojen päivittäminen, vikailmoitukset jne.).
**Eväste on verkkosivujen käytön sujuvuuteen ja statistiikkaan liittyvä tiedosto, jonka sivusto hyväksyttäessä tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivustojen käyttökokemusta ja näin ollen parantaa asiakaspalvelua. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä, käytön voi estää selaimen asetuksista. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston tietyt toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten:
• Kyröskosken Voima Oy:n lukuun toimiville palveluntuottajille tai palveluiden tuottamiseen liittyville kolmansille osapuolille
• suostumukseen perustuen
• kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille sekä muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaukset periaatteet
A. Sähköinen aineisto
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
B. Manuaalinen aineisto
Henkilötietojen käsittelyprosesseissa muodostuva paperinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa ja tiloihin pääsyä valvotaan kulkuoikeuksin.
C. Koulutukset
Rekisterinpitäjä ylläpitää selosteessa mainittujen käsittelytoimien kriittisyys huomioiden henkilötietojen käsittelijöiden tietosuoja- ja tietoturvaosaamista.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietojen tarkastaminen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus omiin tietoihisi ja rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastamiseen.
• Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja täydentämiseen
Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Olet itse vastuussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja sinun tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista.
• Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa omien tietojesi käsittelyä, mikäli käsittelyn jatkamiselle ei ole hyväksyttävää perustetta. Tällainen tilanne voi syntyä esim. silloin kun kiistät tietojesi paikkansapitävyyden.
• Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot sellaisessa yleisesti käytössä olevassa muodossa, jossa voit siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan siirtää myös suoraan järjestelmistämme, mikäli se on teknisesti mahdollista.
• Oikeus sähköisten markkinointiviestien ja asiakastutkimusten estämiseen
Sinulla on oikeus ilmoittaa meille halustasi peruuttaa suostumus sähköisten markkinointiviestien tai asiakastutkimusten saamiselle.
• Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Verkkopalveluissamme saatetaan käyttää automaattisia päätöksenteon keinoja esim. sopimuskelpoisuutta tarkistettaessa. Sinulla on oikeus vastustaa automaattista käsittelyä, mikäli menettely ei ole välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten.
• Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle
Mikäli katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi tämän selosteen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus valittaa asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
asiakaspalvelu@kyroskoskenvoima.fi
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

10. Tiedon säilyttäminen
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käsittelytoimien hoitamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan ole velvoitetta säilyttää tietoja.

11. Päivitetty
16.12.2020
(Kyröskosken Voima Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen henkilötietojen käsittelytoimista. Selosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.)